begroting 2019

Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Overzicht incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves

Overzicht incidentele basten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

Nr.

Programma/Thema/Product

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Vitaal en Sociaal Breda

1.1

Opgroeien

Jeugdhulp maatwerkondersteuning

425

425

275

200

Tijdelijke impuls beheersing en grip

Primair en voortgezet onderwijs

1.2

Leren, ontwikkelen en werken

Re-integratie

200

200

Werk aan de Wijk

1.3

Betrokken zijn

1.4

Ontmoeten

Wijkaanpak

270

260

360

Wijkgericht werken (VJN 2017)

1.5

Thuis

Maatschappelijke opvang

100

100

100

100

Aanpak ongedocumenteerden, bijdrage bestuursakkoord.

Maatschappelijke opvang

60

Projectkosten (inrichting) Wet Verplichtichte GGZ. Meerjarenperspectief Wmo

Maatschappelijke opvang

50

50

PvA Mensen met verward gedrag (waaronder (SPOR). Meerjarenperspectief Wmo

1.6

Leven

Subtotaal programma

1.105

0

1.035

0

735

0

300

0

2

Ondernemend Breda

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

2.2

Grote projecten in de stad

Subtotaal programma

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Duurzaam wonen in Breda

3.1

Wonen in Breda

3.1.1

Wonen

4.000

6.000

4.000

Versnellingsopgave Wonen Coalitieakkoord 2018-2022

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

3.2.2

Ruimtelijke Ordening

300

Omgevingswet Voorjaarsnota 2017

3.3

Grote Woonprojecten in de stad

3.3.1

Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw

3.000

4.200

6.000

winstnemingen grondbedrijf voor versnellingsopgave wonen Coaliteakkoord 2018-2022

3.4

Bereikbaar Breda

3.5

Breda is een duurzame en bestendige stad

3.5.1

Milieubeheer

190

190

Wind A 16 Coalitieakkoord 2018-2022

Subtotaal programma

490

3.000

4.190

4.200

6.000

6.000

4.000

0

4

Basis op orde in Breda

4.1

Veilig Breda

187

200

100

Last: € 100.000 bijdrage vjn2017 evenementen, vervalt vanaf 2021 + 2019= € 86.625 extra inzet bouwtoezicht dekking eenmalige opbrengst leges amphia/rechtbank. Baten: taakstelling leges 2019 € 200.000.

4.2

Dienstverlening

4.3

Beheer van de openbare ruimte

Beheer openbare ruimte, groen

40

40

40

40

Betreft opgenomen investering herplanten bomen uit het coalitieakkoord 2018-2023, is verwerkt als exploitatie vanwege de hoogte van het bedrag.

Subtotaal programma

227

200

140

0

40

0

40

0

5

Organisatie en financiën van Breda

5.1

Een toekomstbestendige organisatie

5.2

Solide financiën

mutaties algemene reserve

450

1.810

450

-85

450

2.620

Voorfinaniering vorming reserve sportinvesteringen/ op peil houden van de reserve

mutatie investeringsreserve

260

40

40

40

Bijdragen aan kapitaallasten i.v.m. aanpassingen van dekking.

mutaties exploitatiereserve

1.158

913

330

Bijdragen aan de exploitie uit jaaroverhevelingen

Subtotaal programma

450

3.228

450

868

450

370

2.620

40

Totaal

2.272

6.428

5.815

5.068

7.225

6.370

6.960

40

Overzicht structurele mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

Nr.

Programma/Thema/Product

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

5

Organisatie en financiën van Breda

5.1

Een toekomstbestendige organisatie

5.2

Solide financiën

mutaties de algemene reserve

3.558

3.297

3.227

3.139

Dotatie uit bespaarde rente

mutaties investeringsreserve

650

1.300

600

900

600

700

600

500

Dekking voor het omzetten van instandhoudingsinvesteringen naar exploitatie; onderhoud voorzieningen

mutatie exploitatiereserve

225

450

225

225

225

225

225

Bijdrage aan de reserve ter egalisatie van kosten voor verkiezingen

mutaties begrotingsreserve

31

557

17

369

6

182

Aflopende bijdrage uit reserve

Subtotaal programma

4.464

2.307

4.139

1.269

4.058

1.107

3.964

725

Totaal

4.464

2.307

4.139

1.269

4.058

1.107

3.964

725