begroting 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

In de inleiding worden de ambities voor het jaar 2019 weergegeven. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en de investeringen. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2019 en komende jaren. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de werkwijze voor programma's, thema's en producten en de ontwikkeling van de indicatoren waarmee resultaten worden gemeten. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Tot slot zijn in de `bijlagen` enkele overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op financiële begrippen.