begroting 2019

Basis op Orde

Onze ambitie

Dit programma is nauw verbonden met de andere programma’s. De hoofdpunten waar we ons op richten zijn:
1.     Organiseren van en zorgdragen voor de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers
Als stad staan we voor de opgave om Breda veilig te laten zijn en voelen. Dit is een randvoorwaarde om de ambities van het Verhaal van Breda gestalte te geven. Het vraagt een vernieuwende aanpak van informatie gestuurd werken, anticiperen op ontwikkelingen, activeren en samenwerken, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

2.   Dienstverlening
De dienstverlening aan burgers en ondernemers gaat naar een hoger niveau, met de beleving van de klant als uitgangspunt. De digitale dienstverlening wordt steeds eenvoudiger en toegankelijker. Voor de meer complexe dienstverlening en de kwetsbare burger is er de menselijke maat. Monitoring van de klanttevredenheid wordt een continue proces.   
3.   Onderhoud openbare ruimte, buitenruimte en gemeentelijke gebouwen
Het programma Basis op orde gaat over het klein en groot onderhoudswerk dat de gemeente in de openbare ruimte uitvoert. Bredanaars, ondernemers en bezoekers kunnen hier op rekenen. We hebben aandacht voor duurzame uitvoering en willen dit zoveel mogelijk samen doen met bewoners en ondernemers.
Duurzame en maatschappelijk verantwoorde afvalinzameling. Doel is een schone leef- en werkomgeving voor nu en later. De nadruk ligt op hergebruik als grondstof van gescheiden ingezameld afval. Dit sluit naadloos aan bij de basis van een schone en veilige stad en bij de trend naar een duurzame economie en samenleving.  
4.   Open overheid
We gaan de krachten bundelen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden om Breda de komende jaren verder te brengen. De stad maken we samen. We doen een beroep op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om samen meer kwaliteit aan Breda toe te voegen.

Wat is de uitdaging

Lasten, Baten, Saldo

Lasten € 134.455.085
Baten € -71.766.182
Saldo € 62.688.903