begroting 2019

Verbonden partijen

Inleiding

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verbonden partij is een van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, een commerciële partij of door een verbonden partij.

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken.

Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp. In overeenstemming met de aanpassingen op het Besluit Begroting en Verantwoording wordt vanaf de Begroting 2017 de informatie over een verbonden partij opgenomen bij het programma waartoe de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van het betreffende programma. In deze paragraaf wordt alleen nog een totaaloverzicht van de partijen opgenomen met een verwijzing naar het programma.

Visie en beleid

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over de verbonden partijen is -in regionaal verband- nagedacht over sturing en beheersing. Dit leidde tot de nota Verbonden Partijen. Sinds de vaststelling in 2015 zijn een groot aantal onderdelen hiervan geïmplementeerd. Zo worden de financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen afzonderlijk vastgesteld, zijn kaderbrieven geïntroduceerd en worden de zienswijzen op de ontwerpbegroting in een vergadering behandeld. Het blijkt nog niet haalbaar om in deze begroting regionaal afgestemde richtlijnen op te nemen. Deze zullen in november 2018 afzonderlijk worden aangeboden.

In 2019 willen we een van de laatste onderdelen van de nota Verbonden Partijen gaan implementeren, risicosturing. Via een risicobeoordeling bepalen we de meest risicovolle partij(en), vanuit de gedachte dat deze ook de meeste aandacht moeten krijgen. Dit wordt regionaal opgepakt worden, waarbij de gemeente Breda de trekker is.

Al in 2018 zullen twee pilots uitgevoerd worden, samen de gemeenschappelijke regelingen. Er zal gestart worden met een zogenaamde QuickScan, mogelijk gevolgd door een uitgebreidere scan. Vanzelfsprekend hangt dit af van de score op QuickScan. De eerste resultaten worden opgenomen in de begroting 2020. Op die manier kan de raad kennis maken met dit instrument.

Vanaf de begroting 2022 willen deze scans leidend laten zijn voor het bepalen van de toezichtregimes. Vanuit die gedachte werken we toe naar een vorm van horizontaal toezicht. Met als centrale waarden onderling vertrouwen, zakelijkheid en openheid op ambtelijke en bestuurlijk niveau. Zo ontstaat een meer doeltreffende en doelmatige benadering van de verbonden partijen. ​

De verbonden partijen

Totaalbeeld verbonden partijen

Naam verbonden partij

Soort verbonden partij

Verbonden aan programma

Bijdrage aan Breda

Bijdrage van Breda

Neovita BV

Vennootschappen en coöperaties

1. Vitaal en Sociaal Breda

Stichting Werk aan de wijk

Stichtingen en verenigingen

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR GGD West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

4.245

GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

706

NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM)

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

Chassétheater beheer NV

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Stadsherstel Breda

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Gemeenschappelijke regeling

3. Duurzaam wonen in Breda

264

GR Regio West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

4.810

GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

11.501

Belgisch Nederlands Grensoverleg

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

3

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

2.071

Veiligheidshuis Breda

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

132

Enexis Holding NV (=6 overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

18

Brabant Water NV

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

422

GR Belastingsamenwerking West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

5. Organisatie en financiën in Breda

1.096