begroting 2019

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Breda is een prachtige stad waar interessante dingen gebeuren. In de gemeentelijke organisatie werken talentvolle medewerkers met plezier. Professionals binnen en buiten Brabant willen hier graag werken en doen kennis en ervaring op die waardevol is voor hun ontwikkeling en loopbaan.

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. De economische groei en complexe maatschappelijke vraagstukken zorgen voor veel dynamiek, net als de grote opgaven waarvoor we in onze stad staan.
De bedrijfsvoering ondersteunt dit met een robuuste basis als vertrekpunt en fundament. Dit doen wij onder de noemer Bedrijfsvoering maakt mogelijk. We zorgen voor het juiste fundament door enerzijds de gewone dingen buitengewoon goed te doen en anderzijds proactief in te spelen op opgaven die ontstaan, doordat de wereld in beweging is. We voorzien in de behoefte van vandaag en organiseren op basis van de behoeften van morgen. We kijken continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein), hoe we onze organisatie integraal kunnen ondersteunen. Daarbij zetten we de opgaven uit de stad centraal. De bedrijfsvoering organiseren we doelmatig met als motto goed is goed genoeg.

Breda brengt het samen is de belofte die in de stad Breda besloten ligt. Een stad die verbindt op meerdere vlakken:
•   Op assen: door de centrale ligging. Als belangrijk knooppunt in Noordwest-Europa verbindt Breda mensen in een steeds grotere omgeving, nationaal en internationaal.
•   In kwaliteit: van wonen en werken in een historische en groene omgeving met goede stedelijke faciliteiten en oog voor duurzaamheid.
•   Met elkaar: een stad waar mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar en hun omgeving.
De gemeentelijke organisatie werkt voor het gemeentebestuur aan het versterken van deze verbindingen. Dat doet zij op inhoud en op schalen: wijk, stad, regio, provincie, nationaal, internationaal.

Trends en ontwikkelingen
We zitten in een transitie van zelf doen als gemeente naar meer meedoen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo maken wij samen het verschil. Niet alleen omdat de samenleving daarom vraagt. Maar ook omdat de gemeente vaak niet beschikt over menskracht, geld en informatie om het alleen te doen.
De technologische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Om de efficiency en effectiviteit verder te vergroten willen we meer gebruik maken van geavanceerde technieken op het gebied van digitalisering en robotisering. De benodigde investeringen wegen we af in business casus voor een goede afweging tussen de positieve bijdrage aan onze dienstverlening in relatie tot de kosten.

Flexibele organisatie
Organiseren is belangrijker dan organisatie. We denken en handelen vanuit de opgaven in stad en regio, niet vanuit onze organisatie. De afgelopen periode maakten we belangrijke slagen om te sturen op realisatie van opgaven.

Om te kunnen voldoen aan de (verander)opgaven van de gemeente werken we als organisatie (meer) opgave gestuurd, beter samen (met de buitenwereld, binnen teams en tussen organisatieonderdelen) en digitaal vaardig. Vanuit de basis van  goed (samen)werkende teams.
Hiervoor hebben we zelfbewuste, wendbare en communicatief sterke medewerkers nodig. Zij tonen eigenaarschap om te kunnen werken vanuit de 4 organisatieprincipes: één organisatie, flexibele inzet van mensen en middelen, doelmatige bedrijfsvoering en ondernemend werknemerschap. We zoeken de juiste match tussen werk/klus en kennis en competenties.

We werken vanuit 4 organisatieprincipes:
1.   We zijn één organisatie in denken en doen. Ons denken en handelen start vanuit de opgaven en de klant, niet vanuit de organisatiestructuur.
2.   We zetten mensenkracht en middelen flexibel in naar gelang de opgaven.
3.   De bedrijfsvoering is doelmatig.
4.   We hebben ondernemende medewerkers die initiatief nemen en leren van hun ervaringen.

Digitaal/Data
Het is van belang dat mensen die binnen en buiten de organisatie bezig zijn met de opgaven van de stad data/informatie beschikbaar hebben voor handelen en besluitvorming op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De technologische ontwikkelingen zijn volop gaande; een technologie als blockchain kan de komende jaren voor grote verschuivingen zorgen. De personificatie van devices en apps die veilig en verantwoord toegang geven tot de nodige data en informatie is in volle gang. We maken steeds meer gebruik van grote hoeveelheden data voor beslissingsondersteunende informatie. We werken steeds meer data-gestuurd.
We hebben steeds meer behoefte aan professionals die naast hun vak ook ICT-vaardig en data-bewust zijn. Die zowel met de middelen om kunnen gaan als de mogelijkheden van data zien en de risico's op het gebied van beveiliging en privacy kennen.
Voor het organiseren van de digitalisering en bedrijfsvoering opereren we steeds meer in samenwerkingsverbanden; met partners in het sociaal domein of OMWB, maar ook samen met andere gemeenten, bijvoorbeeld B5 of regio.

Financieel
De financiële functie voorziet de gemeenteraad, het college en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie als ondersteuning van gemeentelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering, gericht op een duurzame gezonde financiële positie van de gemeente. Onze financiën zijn transparant; experimenten zoals Breda Begroot leren dat communicatie leidt tot begrip van inwoners.
De woonlastendruk is voorspelbaar en ontwikkelt zich gelijkmatig.

Huisvesting
De huisvesting van de gemeentelijke organisatie moet bijdragen aan het werken volgens de 4 organisatieprincipes, de bedrijfsprocessen ondersteunen en doelmatig zijn. De huidige gemeentelijke huisvesting kent nog grotendeels een klassieke cellenstructuur. In 2019 willen we een huisvestingsvisie vaststellen om de huisvesting te moderniseren en in overeenstemming te brengen met de organisatieprincipes.