begroting 2019

Grondslagen Begroting 2019

Grondslagen Begroting 2019

 
Dit hoofdstuk zet de grondslagen en kaders uiteen waarlangs de begroting 2019-2022 is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages, prognoses over woningbouwontwikkeling en belastingen en tarieven.

Omschrijving

Grondslag

  1. Loon- en prijsindexering

2% ten opzichte van voorgaande begroting

  1. Subsidies

conform contractuele afspraken

  1. Onroerend zaakbelasting

woningen: -1%*, niet woningen 2%

  1. Leges en tarieven

kostendekkend, indexering afvalstoffenheffing en riolering 2%

  1. Overige Belastingen

2%

  1. Rekenrente

2%

  1. Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2018. Meerjarenperspectief o.b.v. septembercirculaire 2018

  1. Financiële regels

Conform financiële verordening en financieel beleidskader

  1. Woningen

Zie onder: Breda in cijfers

  1. Inwoners

Zie onder: Breda in cijfers

* Met betrekking tot OZB-woningen bedraagt de daling 1%. Dit betreft een daling van 1% van de totale opbrengst voor de gemeente Breda.

Toelichting belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar:
Uitgangspunt voor de loon-/prijscompensatie vormt in beginsel het prijspeil Bruto Binnenlands Product (pBBP). In het bestuursakkoord is specifiek afgesproken dat indexering gedurende deze periode op 2% wordt gemaximeerd. aanpassing van lonen/prijzen vind alleen plaats op onderdelen waar bijstelling benodigd is.
Ten aanzien van lokale heffingen (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) zijn uitgangspunten geformuleerd in het Bestuursakkoord. Deze uitgangspunten zijn weergegeven in deze grondslagen.

Uitgangspunt voor de overige leges en tarieven is 100% kostendekkendheid

De rekenrente is 2%. Vanwege fluctuaties in de rente wordt jaarlijks bekeken of deze moet worden aangepast.

Het aantal woningen/inwoners voor 2019 is opgenomen onder Breda in cijfers.