begroting 2019

Financiering

Financiering

Treasuryfunctie: taken en beleid

De treasury functie voert de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer uit met als doel de organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. Het financieringsbeleid van de Gemeente Breda schrijft voor dat bij een normale rentestructuur maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid financieringsmiddelen met een korte looptijd aan te trekken. Het rentetarief op kortlopende leningen (geldmarkt) is normaliter veel lager dan bij langlopende leningen (kapitaalmarkt). Daarbij worden de wettelijke kaders voor renterisico beheer (kasgeldlimiet en renterisico norm) in acht genomen.

De commissie BBV publiceerde in 2016 de “notitie rente 2017”. Doel is gemeenten te stimuleren om nog nauwkeuriger te ramen en de rentetoerekening transparant te maken. De rentevergoeding over het eigen vermogen (bespaarde rente) is beperkt en het renteomslag percentage om de werkelijke rentelast toe te rekenen aan investeringen moet zodanig zijn dat het treasury resultaat minimaal wordt. De commissie BBV streeft naar een treasury resultaat van nul.
De richtlijnen (stellige uitspraken) van de notitie rente 2017 zijn in werking getreden met ingang van de begroting 2018 en hebben ervoor gezorgd dat bij alle gemeenten het renteomslag percentage ongeveer gehalveerd is en het treasury resultaat overal fors afneemt. In Breda is het renteomslag percentage verlaagd van 3,9% (2017) naar 2% (2018). Het renteomslag percentage voor 2019 is eveneens 2%.