begroting 2019

Duurzaam wonen

Onze ambitie

Breda is een fantastische stad om te wonen, met een hoge kwaliteit van leven, werken en leren (Verhaal van Breda). Prettig wonen in Breda betekent een goede woning in een fijne woonomgeving. De economie trekt aan en daarmee de vraag naar woningen. We zetten in op groei binnen de bestaande stad, met leefkwaliteit en wonen in een groen decor als belangrijke pijlers. Bijvoorbeeld groene parken en de kwaliteit van de openbare ruimte (Breda schakelt in kwaliteit). Wat we bouwen sluit aan bij de behoefte van mensen, of dat nu een dure, middel dure of goedkope (huur)woning is. We zetten in op snelle en betaalbare woningproductie en op het beheer van de bestaande woningvoorraad: duurzaam en betaalbaar. Er zijn te weinig betaalbare en passende woningen te koop en te huur. Samen met markt, corporaties en overheid zoeken we naar mogelijkheden om de ambitie waar te maken.
Breda ligt strategisch, is toegankelijk, gastvrij en bereikbaar (Breda schakelt op assen). Breda is een internationale schakelstad waar mensen elkaar ontmoeten. Breda is veilig en duurzaam met een biobased economy voor maximaal gebruik van duurzame grondstoffen en minimaal gebruik van fossiele grondstoffen en een circulaire economie (er bestaat geen afval en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt).
Om aantrekkelijk te blijven moet de stad toekomstproof zijn en zich steeds aanpassen bij nieuwe ontwikkelingen. We bouwen samen aan een stad met eigenaarschap, zelfredzaamheid en innovatievermogen. Daarom creëren we ruimte voor initiatieven. We ondersteunen en stimuleren deze initiatieven.
De Omgevingswet brengt wetten en regelgeving eenduidig bij elkaar en zorgt voor integrale beoordeling en besluitvorming. We zetten in op betere verbinding met de stad: benutten de aanwezige kennis en daadkracht, zodat initiatieven beter, sneller en duurzaam tot stand komen. Dit vraagt een andere manier van denken, handelen en organiseren binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Hierin zijn we landelijk koploper

Wat is de uitdaging

"Breda streeft naar een kwalitatieve en afwisselende samenstelling van de woningvoorraad in een variëteit van woonmilieus. Woningen en woonomgeving moeten aansluiten bij de  veranderende vraag van groepen bewoners. We streven naar kwaliteit, minimaal op de goede waarde van voorgaande jaren.
Opmerking: Het onderzoek van de GBM vindt alleen in de oneven jaren plaats."

Woningcijfer

Rapportcijfer kwaliteit woning

Bronindicator: GemeenteBeleidsMonitor (GBM)

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Rapportcijfer kwaliteit woning

7,2

7,3

Minimaal het niveau van 2017

"Breda streeft naar een kwalitatieve en afwisselende samenstelling van de woningvoorraad in een variëteit van woonmilieus. Woningen en woonomgeving moeten aansluiten bij de  veranderende vraag van groepen bewoners. We streven naar kwaliteit, minimaal op de goede waarde van voorgaande jaren.
Opmerking: Het onderzoek van de GBM vindt alleen in de oneven jaren plaats."

Prettig wonen

Rapportcijfer prettig wonen in de buurt

Bronindicator: GBM

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Rapportcijfer prettig wonen in de buurt

7,7

7,6

Minimaal het niveau van 2017

"Breda streeft naar een kwalitatief goede en gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad in een variëteit van woonmilieus. Uitgangspunt is dat woningen en woonomgeving aansluiten bij de bij de diversiteit van de vraag vanuit de verschillende groepen bewoners en aansluit bij veranderingen daarin. Constant zijn aanpassingen nodig, waarbij de kwaliteit minimaal op de goede waarde blijft van voorgaande jaren.
Opmerking: Het onderzoek van de GBM vindt alleen in de oneven jaren plaats."

Lasten, Baten, Saldo

Lasten € 46.031.415
Baten € -38.722.431
Saldo € 7.308.984