begroting 2019

Weerstandsvermogen en risico`s

Weerstandsvermogen en risico`s

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserves. Deze algemene reserves hebben als primair doel het opvangen van negatieve effecten, de bufferfunctie.
Het actuele verloop van deze reserve is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

2022

A) Algemene reserve

Stand reserve 31-12-2017

88,2

Resultaatbestemming 2017

5,2

Toevoeging algemene reserve 2018

4,7

Onttrekking algemene reserve 2018

-6,8

Rentemutatie 2018

1,1

Gecorrigeerde stand per 1-1

92,4

94,6

98,3

102,0

Bij: rentetoevoegingen

3,6

3,3

3,2

3,2

(inclusief bespaarde rente)

Bij: totaal geraamde stortingen

0,5

0,5

0,5

2,6

Af: totaal geraamd onttrekkingen (incl. keuzes)

-1,8

-0,1

0,0

0,0

Stand algemene reserve per 31-12

94,6

98,3

102,0

107,8

De algemene reserve neemt in omvang toe ten opzichte van het bestuurskoord. Belangrijkste reden hiervoor is de toevoeging van € 5,2 miljoen vanuit de resultaatbestemming 2017 waardoor de beginstand in 2019 hoger wordt en daarmee uiteindelijk de totale ontwikkeling van de algemene reserve. De besluiten uit het coalitieakkoord die van invloed zijn op de algemene reserve zijn verwerkt in deze actualisering. Dit betreft concreet het achterwege blijven van aanvullende stortingen van € 4,35 miljoen en de dotaties voor de reserve sportverenigingen ((jaarlijks € 450.000). Er heeft daarnaast een actualisering van de rentetoevoegingen plaatsgevonden. Deze zijn per saldo lager.
In de algemene reserve werd voor de OVTC rekening gehouden met een uitname van € 1,9 miljoen. Tot deze uitname was in 2015 besloten maar recent is gebleken dat een uitname van € 0,55 miljoen benodigd is. Hierdoor verbeterd de prognose van de algemene reserve met € 1,4 miljoen.
In het bestuursakkoord is voor 2020 t/m 2022 in totaal een bedrag van € 14 miljoen beschikbaar voor de versnellingsopgave wonen. De plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt en hiervoor zal op een later moment een afzonderlijk voorstel aan de raad worden gebracht.

Het risicoprofiel laat bij de Begroting 2019 een lichte daling zien van € 91,3 miljoen naar € 86,3 miljoen. Monitoring van de ontwikkeling van de risico's blijft nodig gezien de aanwezige onzekerheden binnen met name het sociaal domein.