begroting 2019

Meerjarenperspectief sociaal domein

Meerjarenperspectief sociaal domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor (meer) taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Die verschuiving heeft gezorgd voor een transformatie op het sociale domein. Een verandering waar we in 2015 een start mee maakten.
De gemeente heeft samen met maatschappelijke instellingen, vrijwilligers en zorgprofessionals hard gewerkt om de nieuwe werkwijze vorm te geven. Er is een basis neergezet. Een basis waarmee we mensen met zorgvragen snel, integraal, op maat en in hun eigen omgeving ondersteunen.
De budgetten voor deze zorgtaken staan echter onder zware druk terwijl het aantal inwoners dat behoefte heeft aan zorg en ondersteuning in omvang en complexiteit toeneemt. Samen met alle partners zetten we alle zeilen bij om onze ambitie duurzaam te continueren. 
We hebben - in het bestuursakkoord en met de raad - afgesproken dat we voor 1 januari 2021 alle structurele tekorten hebben weggewerkt. Tegelijkertijd voegen we een aantal impulsen toe. Zo zorgen we ervoor dat Breda ook in de toekomst een prettige stad is om in te wonen, werken en leven.
Onze impulsen bestaan uit het verruimen van het beschikbare budget dat we vanuit de Wmo kunnen aanwenden om Bredanaars zo lang mogelijk thuis kunnen laten wonen, dan wel weer terug te laten keren naar huis. Hiervoor hebben wij in de begroting 2019 middelen conform het bestuursakkoord toegevoegd. Daarnaast stellen we aanvullende gelden beschikbaar om focus te zetten op speerpunten binnen onze ambitie. Hierbij gaat het om een extra investering op het werken aan een toegankelijke stad, het creëren van respijtzorg voor mantelzorgers en het ondersteunen van ongedocumenteerden.
Om het sociaal domein duurzaam en structureel betaalbaar te houden zullen we tegelijkertijd ook onze uitgaven in totaal omlaag moeten brengen. Daarvoor treffen we de komende jaren maatregelen op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp, Sociale werkvoorziening en Armoede. Bij alle maatregelen die we treffen staat het belang van de Bredanaars voorop. We zoeken naar oplossingen die zo min mogelijk merkbaar en voelbaar zijn voor onze inwoners. Tegelijkertijd maken we ons er bij het Rijk hard voor dat de budgetten worden verhoogd. 
Voor 2019 presenteren wij een sluitende begroting. We verwachten daarmee een grote stap te kunnen zetten om de tekorten terug te dringen en het sociaal domein weer financieel gezond te maken, zodat Bredanaars die het nodig hebben ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op passende zorg en ondersteuning. De maatregelen voor 2020 tot en met 2022 zijn in grote lijnen opgenomen. In programma 1 Vitaal en Sociaal Breda is de concrete uitwerking te vinden.
De maatregelen die binnen de sociale werkvoorziening (SW) genomen moeten worden, ziet u in deze begroting nog niet terug. Er is besloten om eerst een strategische koers uit te zetten voordat besloten kan worden welke maatregelen we het beste kunnen treffen. Het college stelt deze koers eind september op. Een maatregelenpakket volgt in het eerste kwartaal van 2019.