begroting 2019

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel In onderstaand overzicht worden de bedragen voor de begroting van 2018 t/m 2022 weergegeven evenals realisatiecijfers van 2017.

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht baten en

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

lasten per programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Algemene uitkeringen

0

310.828

0

321.522

0

331.084

0

339.677

0

346.522

0

353.866

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

4

35.325

485

35.446

485

36.050

485

36.749

485

37.461

485

38.212

Onvoorzien

0

0

1.400

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

6.932

1.096

4.405

0

2.597

0

5.600

0

9.066

0

12.954

0

Saldo van de financieringsfunctie

-6.728

7.064

1.411

5.940

383

6.364

391

6.196

220

6.016

234

5.619

Dividend

0

437

0

668

0

723

0

668

0

668

0

668

Vennootschapsbelasting

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

208

354.750

8.051

363.576

4.465

374.221

7.476

383.291

10.771

390.667

14.672

398.365

-354.541

-355.525

-369.756

-375.814

-379.896

-383.693

ToelichtingOverzicht algemene dekkingsmiddelen

De overhead wordt m.i.v. 2017 centraal begroot.
De raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
Bij de raming van de OZB-opbrengsten (lokale heffingen) houden we rekening met de verwachte toename van het areaal. Voor een toelichting op de gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de Grondslagen van deze begroting c.q. de paragraaf lokale lasten.
De post onvoorzien is, conform bestuursakkoord, geraamd op € 1 miljoen.
Bij de dividenduitkering is een bedrag geraamd voor dividend van de BNG en Enexis. Zie hiervoor tevens de paragraaf Verbonden partijen.