begroting 2019

Vitaal en Sociaal

Onze ambitie

Breda heeft potentieel goud in handen. Daarmee willen we aan de slag, door onze krachten te bundelen en Breda de komende jaren verder te brengen. Voor 2019 focussen we ons op meer werk en passende zorg voor elkaar. Uitgangspunten zijn solide financiën, een sluitend meerjarenperspectief en een voorspelbare lastendruk. De beschikbare financiële bandbreedte is leidend bij keuzes die we maken. Het is belangrijk om Breda, haar inwoners en onszelf, te prikkelen, te ontwikkelen om die keuzes te maken. We kiezen voor kwaliteit voor de stad en haar dorpen. Als we iets doen, dan doen we het goed en anders niet. We nemen verantwoordelijkheid voor onze ambitie. Net zoals iedere Bredanaar verantwoordelijk is voor zijn/haar leven. We handelen vanuit de waarden respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, vrijheid en ruimte voor iedereen. We maken de stad samen. Daarom doen we een beroep op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om samen meer kwaliteit aan Breda toe te voegen.  Breda brengt het samen met Lef en Liefde.

Als zorg nodig is, staat in Breda de menselijke maat voorop. Maar om de goede zorg de komende jaren ook betaalbaar te houden, moeten we scherpe keuzes maken. Daar beginnen we mee in 2019. We presenteren in de verschillende onderdelen van het sociaal domein plannen om de uitgaven weer meer in de pas te krijgen met de inkomsten. Met als einddoel dat voor 1 januari 2021 alle structurele tekorten zijn weggewerkt.
Tegelijkertijd blijven we investeren. Het aantal ouderen stijgt in omvang en in leeftijd. Bovendien wonen deze ouderen gemiddeld langer zelfstandig thuis en vindt hulp, zorg en ondersteuning vaker ambulant plaats. Ook groeit het aantal mensen met dementie. Om die ontwikkelingen goed op te kunnen vangen investeren we komend jaar in toegankelijkheid, ondersteuning van mantelzorgers en betere respijtzorg. Ook organiseren we voor verdere bewustwording in 2019 het jaar van de dementie en maken we samen met partners een stadsbrede aanpak dementie. Samen met ouderen bekijken we waar het in onze stad beter kan voor inwoners die op leeftijd zijn. We zetten extra in op de verbetering van de communicatie en vindbaarheid van Zorg voor elkaar Breda en investeren we in het voorkomen van wachtlijsten binnen de Wmo. Omdat we niet willen wegkijken als mensen in de problemen komen, ontwikkelen we een specifieke aanpak voor ongedocumenteerden.

Het kader Breda doet, samen door 2019/2020 kijkt vooruit en blikt terug op de afgelopen jaren. De geleerde lessen uit het verleden leiden tot een verdere verbetering in de komende jaren. Als vanzelfsprekend gaan we door met de samenwerking binnen Breda Doet. Samen met onze partners in de stad willen we nog scherper formuleren waar in 2019 onze focus ligt. We willen de sociale basis sterker maken en werken vanuit een nieuw ankerpunt. Het doel staat voorop: kwetsbare inwoners tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteunen als dat nodig is. Dat alles binnen een duurzaam sociaal stelsel.

Breda is een krachtige verzameling van unieke wijken en dorpen. Iedere buurt vraagt daarbij zijn eigen aanpak. Sommige buurten hebben extra investeringen nodig om leefbaar, schoon, heel en veilig te blijven. Daarom maken we in 2019 een 0,5 miljoen euro extra vrij voor kwetsbare wijken en wijkveiligheid.

We willen dat er ruimte is voor ondernemers en ondernemerschap. Dit zorgt voor banen, zodat zoveel mogelijk Bredanaars kunnen werken. Zeker nu economisch herstel verder doorzet. We willen ook meer werk voor mensen in de bijstand. Werk is de beste manier om mee te doen. Binnen onderwijs is vooral de aansluiting op de arbeidsmarkt belangrijk. Daarvoor gaan we onder meer Breda-ficaten ontwikkelen. We investering flink in taal en in de aanpak van laaggeletterdheid. Sport is een speerpunt. Sport is bewegen en belangrijk voor onze gezondheid. Het brengt Bredanaars samen en bevordert de gemeenschapszin. Zo draagt het bij aan een aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat.

Wat is de uitdaging

Lasten, Baten, Saldo

Lasten € 322.604.747
Baten € -129.788.198
Saldo € 192.816.549