begroting 2019

Landelijke taakvelden en indicatoren

Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding taakvelden en indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de begroting een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn

Overzicht taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht lasten en

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

baten per taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakveld

0.1-Bestuur

5.958

291

5.758

18

6.238

18

6.204

18

6.224

18

6.244

18

0.2-Burgerzaken

9.552

5.916

7.857

3.734

7.507

2.733

7.055

2.733

7.280

2.733

7.280

2.733

0.3-Beheer overige gebouwen en gronden

176

1.087

340

12

340

12

340

12

340

12

340

12

0.4-Overhead

64.839

7.234

60.397

5.094

60.367

5.460

60.306

5.460

59.485

5.460

59.376

5.460

0.5-Treasury

-3.293

9.406

5.339

8.639

4.204

8.968

4.212

8.745

4.041

8.565

4.055

8.167

0.61-OZB woningen

2.140

19.726

2.160

19.065

2.248

19.068

2.248

19.149

2.248

19.241

2.248

19.373

0.62-OZB niet-woningen

194

14.908

206

15.781

206

16.357

206

16.950

206

17.570

206

18.189

0.63-Parkeerbelasting

0

7.387

0

7.403

0

7.748

0

7.943

0

7.943

0

7.943

0.64-Belastingen overig

92

2.276

11

2.410

0

2.410

0

1.064

0

1.064

0

1.064

0.7-Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

310.828

0

321.522

0

331.084

0

339.677

0

346.522

0

353.866

0.8-Overige baten en lasten

5.348

1.100

5.797

0

3.589

0

6.592

0

10.058

0

13.946

0

0.9-Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1-Crisisbeheersing en brandweer

11.070

145

11.675

145

12.107

145

12.061

145

12.169

145

12.505

145

1.2-Openbare orde en veiligheid

9.170

1.410

9.610

657

14.436

2.290

15.043

2.290

14.969

2.290

14.881

2.290

2.1-Verkeer en vervoer

30.235

4.075

28.068

3.941

29.832

3.247

30.138

3.247

30.233

3.247

30.317

3.247

2.2-Parkeren

8.757

7.135

8.306

6.750

8.168

6.355

8.252

6.360

8.353

6.460

8.354

6.365

2.4-Economische havens en waterwegen

15

84

9

50

1

52

1

52

1

52

1

52

2.5-Openbaar vervoer

78

0

57

0

57

0

55

0

49

0

48

0

3.1-Economische ontwikkeling

2.316

196

1.746

0

3.272

24

3.882

0

3.880

0

3.877

0

3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.587

8.365

17.346

15.480

14.904

12.587

12.093

9.626

8.295

5.758

8.152

5.652

3.3-Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.308

611

1.273

648

1.265

648

909

630

917

630

926

630

3.4-Economische promotie

1.915

762

3.287

750

2.939

625

3.647

650

3.555

650

3.563

650

4.1-Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2-Onderwijshuisvesting

19.167

867

21.672

897

18.648

907

18.963

907

19.284

907

19.607

907

4.3-Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

15.031

10.616

15.215

10.151

14.730

9.239

13.070

7.235

11.894

6.492

11.176

6.492

5.1-Sportbeleid en activering

3.703

147

4.516

385

3.386

0

3.427

0

3.469

0

3.511

0

5.2-Sportaccommodaties

11.360

3.936

10.562

3.956

10.882

3.702

10.547

3.702

10.056

3.702

9.794

3.702

5.3-Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

26.612

1.291

24.671

1.222

24.997

1.280

25.685

1.280

27.028

1.280

26.482

1.280

5.4-Musea

2.243

2.842

708

351

312

107

214

107

188

0

185

0

5.5-Cultureel erfgoed

1.515

115

1.717

518

1.505

147

1.504

147

1.502

147

1.501

147

5.6-Media

793

1.110

680

1.062

677

1.083

672

1.083

670

1.083

653

1.083

5.7-Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.133

488

14.255

777

14.569

615

14.697

615

14.775

615

14.842

615

6.1-Samenkracht en burgerparticipatie

15.883

738

20.115

707

15.947

286

16.331

286

16.576

286

16.230

286

6.2-Wijkteams

6.654

166

6.449

352

6.186

0

6.086

0

6.008

0

6.008

0

6.3-Inkomensregelingen

88.040

71.784

84.956

69.899

88.713

69.899

83.879

69.899

83.921

69.899

85.366

69.899

6.4-Begeleide participatie

44.517

13.430

41.654

11.123

34.661

9.745

33.801

9.169

32.529

8.628

31.224

8.119

6.5-Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6-Maatwerkvoorzieningen (WMO)

20.543

4.922

19.313

5.265

19.204

3.579

19.404

3.589

19.608

3.594

18.845

3.605

6.71-Maatwerkdienstverlening 18+

11.509

403

13.467

345

14.373

345

14.887

345

15.395

345

15.251

345

6.72-Maatwerkdienstverlening 18-

64.748

29.092

53.605

19.692

66.076

32.700

66.342

32.700

33.859

0

33.829

0

6.81-Geëscaleerde zorg 18+

43.417

1.205

42.908

1.232

44.313

1.006

44.371

1.006

44.554

1.006

44.174

1.006

6.82-Geëscaleerde zorg 18-

6.374

2.724

10.860

6.973

4.492

309

4.492

309

4.492

309

4.492

309

7.1-Volksgezondheid

6.596

4

7.070

0

7.954

0

7.969

0

7.984

0

7.793

0

7.2-Riolering

14.819

16.840

14.735

17.081

14.610

17.693

14.808

18.041

15.009

18.396

15.371

18.758

7.3-Afval

24.894

32.973

19.643

28.001

20.859

29.143

21.529

29.843

22.434

29.801

22.968

30.381

7.4-Milieubeheer

2.572

793

2.800

598

3.185

565

2.985

570

2.755

575

2.755

575

7.5-Begraafplaatsen en crematoria

118

113

150

105

124

105

124

105

124

105

124

105

8.1-Ruimtelijke ordening

5.480

795

6.190

650

6.256

1.717

6.089

1.571

6.629

1.571

7.093

1.571

8.2-Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

34.435

42.662

24.399

20.664

25.222

23.903

21.130

20.508

7.731

8.911

7.829

4.508

8.3-Wonen en bouwen

6.889

5.775

7.184

4.600

1.590

4.530

5.585

4.330

7.581

4.330

5.575

4.330

Totaal Taakveld

653.502

648.774

639.088

618.704

635.150

632.437

631.833

632.098

588.360

590.342

588.993

593.879

Mutaties reserves

0.10 -Mutaties reserves

8.012

20.797

16.156

36.540

7.713

10.426

5.593

5.328

4.783

2.802

6.858

1.972

Totaal mutaties reserves

8.012

20.797

16.156

36.540

7.713

10.426

5.593

5.328

4.783

2.802

6.858

1.972

Totaal Lasten en Baten

661.516

669.571

655.244

655.244

642.863

642.863

637.426

637.426

593.143

593.143

595.851

595.851

Verdeling taakvelden over programma's

Landelijke taakveld

Verdeling

Programma

0.0

Bestuur en ondersteuning

0,1

Bestuur

100%

4

Basis op orde in Breda

0,2

Burgerzaken

100%

4

Basis op orde in Breda

0,3

Beheer overige gebouwen en gronden

100%

4

Basis op orde in Breda

0,4

Overhead

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,61

OZB Woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,62

OZB Niet woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,63

Parkeerbelasting

100%

4

Basis op orde in Breda

0,7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,8

Overige baten en lasten

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,9

Vennootschapsbelasting

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

1,0

Veiligheid

1,1

Crisisbeheer en brandweer

100%

4

Basis op orde in Breda

1,2

Openbare orde en veiigheid

100%

4

Basis op orde in Breda

2,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,1

Verkeer en vervoer

21%

3

Duurzaam wonen in Breda

79%

4

Basis op orde in Breda

2,2

Parkeren

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

2,4

Economische havens en waterwegen

100%

4

Basis op orde in Breda

2,5

Openbaar vervoer

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

3,0

Economie

3,1

Economische ontwikkeling

100%

2

Ondernemend Breda

3,2

Fysieke bedrijvenstructuur

100%

2

Ondernemend Breda

3,4

Economische promotie

100%

2

Ondernemend Breda

4,0

Onderwijs

4,1

Openbaar basisonderwijs

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

4,2

Onderwijshuisvesting

100%

2

Ondernemend Breda

4,3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

100%

2

Ondernemend Breda

5,0

Sport, cultuur en recreatie

5,1

Sportbeleid en activering

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

5,2

Sportaccommodaties

100%

4

Basis op orde in Breda

5,3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100%

2

Ondernemend Breda

5,4

Musea

100%

2

Ondernemend Breda

5,5

Cultureel erfgoed

100%

2

Ondernemend Breda

5,6

Media

100%

2

Ondernemend Breda

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100%

4

Basis op orde in Breda

6,0

Sociaal domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,2

Wijkteams

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,3

Inkomensregelingen

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,4

Begeleide participatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,6

Maatwerkvoorzieningen WMO

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,71

Maatwerkdienstverlening 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,72

Maatwerkdienstverlening 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,81

Geëscaleerde zorg 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,82

Geëscaleerde zorg 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,0

Volksgezondheid en milieu

7,1

Volksgezondheid

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,2

Riolering

100%

4

Basis op orde in Breda

7,3

Afval

100%

4

Basis op orde in Breda

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

100%

4

Basis op orde in Breda

8,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1

Ruimtelijke ordening

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

8,3

Wonen en bouwen

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Formatie

Landelijk

(Formatie in Fte per 1.000 inwoners)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

8,2

8,5

9,1

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Externe inhuur in %

Landelijk

(Kosten als % van de totale loonsom )

Bron indicator

 (Norm VVB/ realisatie)

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

19,7

20,7

15,9

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Apparaatskosten

Landelijk

(Kosten per inwoner)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

744,0

853,0

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Overhead

Landelijk

(Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

9,8

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Bezetting

Landelijk

(Bezetting in fte per 1.000 inwoners)

Bron indicator

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

8,2

8,5

8,4

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Verwijzingen HALT

Landelijk

(Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 10.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

226,0

223,0

189,0

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Harde kern jongeren

Landelijk

(Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 10.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Winkeldiefstallen

Landelijk

(Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: 0/00

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

3,9

3,3

2,6

6,0-6,6

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Vernielingen en beschadigingen

Landelijk

(Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: 0/00

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

6,8

6,6

5,5

2,9-3,3

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Opgenomen voor

Naam indicator

Verkeersongevallen met motorvoertuig

Landelijk

(Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

5,0

zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Opgenomen voor

Naam indicator

Vervoersongevallen fietser

Landelijk

(Ziekenhuisopname na verkeersongeval fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

8,0

zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Functiemenging

Landelijk

(De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen tov aantal woningen). Bij 50 is het fifty-fifty)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

54,9

54,9

55,3

55

55

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Bruto gemeentelijk product

Landelijk

(Verhouding tussen verwacht en gemeten product)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

*

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Vestigingen van bedrijven

Landelijk

(Aantal vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

137,7

139,5

144,6

*

Zie opmerking

Toelichting

 Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Absoluut schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen))

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

6,2

5,5

3,8

4 - 6

3,5

Toelichting

Door betere registratie is er sinds 2017 sneller een gerichte aanpak mogelijk. Daarmee verwachten we het absoluut verzuim nog iets te kunnen terugdringen.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Relatief schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen))

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

30,2

32,5

23,4

22

Toelichting

We proberen de zorgstructuur op scholen te verbeteren door versterkte samenwerking leerplicht, CJG en zorgcoördinatoren.

Taakveld naam

5. Sport, cultuur en recreatie

Opgenomen voor

Naam indicator

Niet-wekelijkse sporters

Landelijk

(Het % niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

44,6

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Kinderen in armoede

Landelijk

(% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

6,9

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met delict voor rechter

Landelijk

(12 t/m 21-jarigen met delict voor de rechter)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

1,2

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. Voor 2016 en 2017 zijn geen updates beschikbaar.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Werkloze jongeren

Landelijk

(Jeugdwerkloosheid onder 16 t/m 22 jarigen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

1,5

1,50

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Netto arbeidsparticipatie

Landelijk

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

67,0

67,3

*

Zie opmerking

Toelichting

 Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdhulp

Landelijk

(Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (over het hele jaar))

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

8,9

8,9

9,1

6

Zie opmerking

Toelichting

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdreclassering

Landelijk

(Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar )

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

0,5

0,5

0,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Re-integratievoorzieningen

Landelijk

(Re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners 15 - 65 jaar)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

29,0

28,2

33,6

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Maatwerkarrangementen WMO

Landelijk

(Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO )

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

76,0

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

7. Volksgezondheid en milieu

Opgenomen voor

Naam indicator

Omvang fijn  huishoudelijk restafval

Breda en Landelijk

(Maximaal aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: KG

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

180,0

188,0

155,0

142

135

Toelichting

In 2030 moet het aantal kg restafval per inwoner bij benadering nul zijn.

Taakveld naam

7. Volksgezondheid en milieu

Opgenomen voor

Naam indicator

Hernieuwbare elektriciteit

Breda en Landelijk

(aandeel hernieuwbare energie van totale energie)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

12,4

4,4

18

19

Toelichting

In de klimaatnota ("steek positieve energie in het klimaat", 2008) is het streven opgenomen dat in 2015 15% en in 2020 20% van alle energie duurzaam is. Dit resulteert in de hiernaast staande streefwaarden.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Nieuw gebouwde woningen

Landelijk

(Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

3,6

5,7

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Demografische druk

Landelijk

(Groene en grijze druk (jongeren tot 15 jr en ouderen boven 65 jr ten opzichte van 15 - 65 jaar))

Bron indicator

CBS

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

64,9

65,3

65,7

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten éénpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

638,0

639,0

650,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

744,0

741,0

750,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Gemiddelde WOZ-waarde

Landelijk

(WOZ waarde woningen in duizend euro)

Bron indicator

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag in duizend euro

Periode

Realisatie   2015

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Streefwaarde   2018

Streefwaarde   2019

225,0

225,0

235,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.