begroting 2019

Ondernemend Breda

Onze ambitie

Breda wil een vitale, leefbare en economisch gezonde stad zijn, met een goede balans in wonen, werken, recreëren.  

Een economisch gezonde stad betekent dat de beroepsbevolking in verhouding is en blijft ten opzichte van  de totale bevolking en demografie. En dat de toekomstige beroepsbevolking klaar wordt gestoomd voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Zoveel mogelijk Bredanaars zijn dan aan het werk of volgen een opleiding. De  groeiende economie helpt daar zeker bij. Dit is het moment om kansen te verzilveren.

We beschouwen de economische positie en visie op de stad Breda en in de regio vanuit de gedachte dat Breda een aantrekkelijke stad moet zijn voor bedrijven om zich te vestigen en om te ondernemen. Cruciale onderwerpen zijn:
•   Is er voldoende ruimte om te ondernemen?
•   Is een goede balans tussen privé en werk mogelijk?
•   Zijn de logistieke en digitale infrastructuur op orde?
•   Zijn er voldoende huizen voor de arbeidsbevolking?
•   Is de stad aantrekkelijk genoeg om te wonen en recreëren?
•   Zijn de arbeidskrachten klaar voor de toekomst?
•   Is het onderwijsaanbod compleet en kwalitatief op orde?

Centrum Breda: meer dan een beste binnenstad
De verbindende stad heeft onder de titel Breda brengt het samen veel economische, sociale, culturele en fysieke dimensies. Zeker in de centrumlocaties van de stad komen stedelijke functies samen, met water als belangrijke bindende factor. Door vertrek van industrie en logistiek en reallocatie van overheidsdiensten (rechtbank, belastingkantoor, defensie) ontstond de unieke situatie van 124 te herontwikkelen hectare in het centrum van de stad, op loopafstand van een (inter)nationale vervoersknoop en een sfeervol middeleeuws stadscentrum.
De toekomst van het centrum is onderdeel van de stedelijke ambitie. Met de komst van het nieuwe station en de nieuwe rechtbank begon een fundamenteel proces van herstedelijking. Met de invulling van grote transformatieopgaven (als gevolg van het verdwijnen van o.a. industrie en militaire functies) ondergaat het centrum de komende decennia een aanmerkelijke gedaanteverwisseling.
De waarden van het middeleeuws centrum worden beschermd en versterkt. De nieuwe onderdelen van het centrum krijgen een eigentijdse invulling van stedelijkheid en economische dynamiek. Op strategisch niveau van de nieuwe omgevingsvisie en op tactisch niveau van de programma’s gebiedsontwikkeling en -beheer geven we inhoud aan de contouren van deze toekomst. Een belangrijke opgave voor deze bestuursperiode is de samenhang goed te definiëren en consequent door te zetten.

Wat verstaan we onder Centrum?
In de Structuurvisie Breda 2030 (september 2013) kreeg het centrum van Breda een nieuwe definitie. Voorheen was het beperkt tot het gebied binnen de singels en de spoorzone. Nu strekt het centrum zich verder uit, onder andere door de 2-zijdige ontsluiting en oriëntatie van het station. In het noorden tot aan de noordelijke rondweg, in het westen rekenen we het gebied Nassau Wallone en een deel van het voormalige CSM-terrein tot het Centrum. Aan de oostkant inclusief het gebied van de voormalige brouwerij. We blijven het stadshart koesteren en uitbouwen als identiteitsdrager van Breda, maar we voegen extra eigentijdse stedelijke centrumkwaliteit toe.

Onderscheiden vestigingsmilieus
We geven richting aan de transformatie en zorgen dat de locaties onderscheiden tot ontwikkeling komen. Daarom werken we aan onderscheidende en attractieve vestigingsmilieus. Het gaat om
-   ruimte:  stedelijkheid, programma (het nieuwe wonen, nieuwe werklandschappen, leisure, cultuur), mobiliteitsvraagstukken, stedelijk groen, erfgoed, met als rode draad de smaak van water  
-  realisatiestrategie: samengestelde stedelijke/ bovenlokale ambitie vraagt om creatieve samenwerking en financial engineering
-   langdurige planontwikkeling: kernvraag is hoe strategisch te investeren in het casco van het Bredase centrum ( voorwaardenscheppende infrastructuur, rivierlandschap ) om op termijn voldoende flexibiliteit te borgen.

Wat is de uitdaging

Effect van de maatregelen wordt zichtbaar in een lichte stijging van het rapportcijfer.

Rapportcijfer bezoekers

Waardering voor de stad (bezoekers binnenstad).

Bronindicator: Passantenonderzoek

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Waardering voor de stad (bezoekers binnenstad).

7,8

7,9

8,0

8,0

Effect van de maatregelen wordt zichtbaar in een lichte stijging van het rapportcijfer.

"Trots op de stad"

Percentage inwoners dat trots is op de stad Breda.

Bronindicator: Digitale enquête bij Verhaal van Breda

Meeteenheid: %

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Percentage inwoners dat trots is op de stad Breda.

69,0

66,0

70%

Stand Economische Barometer

Stand Economische Barometer

Bronindicator: O&I

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Stand Economische Barometer

5,7

5,9

6,3

7,2

7,4

Ook voor 2018 wordt een verregaande economische groei verwacht. Mondiale onzekerheden en krapte op de arbeidsmarkt kan voor een dempend effect zorgen in 2019.

Vestigingsklimaat

Waardering vestigingsklimaat (door Bredase ondernemers; samengestelde indicator)

Bronindicator: Ondernemerspeiling

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Streefwaarde
2018

Streefwaarde
2019

Waardering vestigingsklimaat (door Bredase ondernemers; samengestelde indicator)

6,4

6,5

6,6-6,8

Wordt een keer per twee jaar gemeten in de" even" jaren als gewogen rapportcijfer.

Lasten, Baten, Saldo

Lasten € 70.324.049
Baten € -17.374.738
Saldo € 52.949.311