begroting 2019

Organisatie en Financiën

Onze ambitie

Breda brengt het samen is de belofte die in de stad Breda besloten ligt. Een stad die verbindt op meerdere vlakken. Dit vraagt van ons dat we onze organisatie en financiën hierop aanpassen.  

Ons werk bestaat uit het ondersteunen van de gemeentelijke organisatie bij het leveren van concrete diensten en producten aan de samenleving. Dit dagelijks werk is de basis voor onze dienstverleningsketens, die bestaan uit  een samenhangend werkpakket met een klantgroep als vertrekpunt. Daarnaast werken we vanuit de inhoudelijke opgaven in stad en regio (opgave gestuurd werken). Dat doen we in projecten en programma’s.  

Richting onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden willen wij een betrouwbare overheid zijn, ook in ons financieel beleid en handelen.

Per programma is een totaalbeeld geschetst hoe Breda er voor staat buiten het financiële om. Dit overzicht zal nog worden aangevuld met de voorgenomen streefwaarden.
Het overzicht is te vinden op de Staat van Breda  (Staat van Breda)

Wat is de uitdaging

Lasten, Baten, Saldo

Lasten € 69.447.720
Baten € -385.211.467
Saldo € -315.763.747