begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

Inleiding uiteenzetting financiële positie

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie wordt gepresenteerd. Dit doen wij middels het hoofdstuk Financiën waarin ingegaan wordt op het meerjarenbeeld, de ontwikkeling van de reservepositie en de investeringen. ter completering van dit beeld schrijft het BBV voor dat een geprognosticeerde balans wordt opgenomen alsmede het EMU-saldo wordt gepresenteerd. Beide onderdelen treft u hier aan. afsluitend zal voor een aantal specifieke onderdelen een toelichting worden gegeven c.q. aangegeven worden waar deze toelichting terug te vinden is.

Inleiding geprognosticeerde balans

Zoals voorgeschreven wordt in de begroting een geprognosticeerde balans opgenomen voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren.

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

.. Immateriële vaste activa

2.922

2.368

1.815

1.261

.. Algemene reserves

96.529

95.527

97.659

101.337

.. Materiële vaste activa

489.770

505.778

520.380

523.264

.. Bestemmingsreserves

43.230

41.519

39.041

36.964

.. Financiële vaste activa

184.687

184.687

184.687

184.687

.. Nog te bestemmen resultaat

143

564

-488

-2.687

Vlottende activa

Voorzieningen

32.790

25.983

19.270

17.552

.. Voorraden gronden

44.683

12.866

16.395

16.395

..Uitzettingen

37.181

37.181

37.181

37.181

Vaste schulden

406.235

406.235

406.235

406.235

..Overlopende activa

38.325

38.325

38.325

38.325

Vlottende passiva

Liquide middelen

-8.302

-8.302

-8.302

-8.302

..Vlottende schuld

43.216

43.216

43.216

43.216

..Overlopende passiva

50.164

50.164

50.164

50.164

.. Sluitposten

116.959

109.696

135.383

140.031

789.266

772.904

790.481

792.811

789.266

772.904

790.481

792.811

EMU-saldo

9.144

-24.280

-5.089

-18.386

Specifieke aandachtspunten financiële positie

De Begroting 2019 is een eerste uitwerking van het vastgestelde Bestuursakkoord 'Lef en Liefde'. De begroting is opgebouwd vanuit het bestaande beleid inclusief door de raad genomen besluiten. De nieuwe keuzes die in deze begroting worden voorgesteld zijn opgenomen onder het geactualiseerde meerjarenperspectief, verwerkt in de algemene reserve of aangepast in de investeringsoverzichten en op deze onderdelen toegelicht.
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn zoals voorgeschreven in de lastenramingen van deze begroting opgenomen.
Op de investeringen wordt hier afzonderlijk ingegaan. Voor wat betreft investeringen met een economisch nut  vs. investeringen met maatschappelijk nut geldt dat beiden geactiveerd worden en afgeschreven conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in het financieel beleid.
De aandachtspunten/uitgangspunten t.a.v. financiering zijn opgenomen in de paragraaf financiering.
De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen is opgenomen onder het 'Overzicht reserves en voorzieningen'