begroting 2019

Investeringen

Investeringen

Ook in de komende jaren zullen investeringen in de stad, de dorpen en wijken nodig blijven om deze duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden. Daarbij geldt dat de keuzes uit de structuurvisie 2030 mede de koers bepalen voor de komende periode. In deze begroting zijn de investeringen genoemd in het bestuursakkoord opgenomen.

Ten opzichte van dit bestuursakkoord zijn een paar aanpassingen verwerkt:
Er is een investering toegevoegd voor de verkabeling van bovengrondse hoogspanningsverbindingen (150 kV), totaal € 3,25 miljoen voor de periode 2019-2022. Om dit mogelijk te maken binnen het beschikbare investeringsvolume zijn de projecten Park Seelig Zuid en Achter de lange stallen deels doorgeschoven naar een volgende coalitieperiode.

Het benodigde investeringsbedrag voor Tuinen van Genta in 2022 is ten opzichte van het bestuursakkoord verlaagd met € 0,75 miljoen op basis van geactualiseerde ramingen.

Bij de investeringen die gedekt worden uit tarieven zijn de bedragen voor Verduurzaming gemeentelijk vastgoed in overeenstemming gebracht met de laatste planning (€ 1,5 miljoen) en zijn deze aangevuld met de bedragen die nodig zijn voor de ijsbaan en de zwembaden. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen worden gedekt uit opbrengsten van derden.

Daarnaast was in het bestuursakkoord een investering van jaarlijks € 40.000 opgenomen voor het herplanten van bomen. Dit bedrag is in de begroting 2019 opgenomen bij de exploitatie conform het geldende financiële beleid.

Een overzicht van alle investeringsplannen voor de komende jaren is te vinden in de bijlagen van deze begroting. In het onderdeel programma's wordt per programma tevens aangegeven welke investeringen er in 2019 plaatsvinden.

In de Financiële verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. In het raadsvoorstel bij deze begroting is een specificatie van de te voteren kredieten opgenomen. Hierin is tevens een overzicht opgenomen van de investeringsprojecten die in de loop van het begrotingsjaar expliciet ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.