begroting 2019

Inleiding

Inleiding

Passende zorg, meer werk en meer woningen. Dat is onze ambitie en daarop ligt de focus in deze begroting. Focus die ook centraal staat in ons Bestuursakkoord ‘Lef & Liefde’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni jongstleden. Het bestuursakkoord dient als kader voor de Begroting.

Lef & Liefde. Dat ziet u terug in ons handelen. Deze begroting laat zien waar wij in 2019 aan gaan werken, wat we gaan veranderen of realiseren. Vanzelfsprekend met een bredere horizon dan 2019. Keuzes die wij maken zijn gebaseerd op duurzaamheid en samenhang. Bijvoorbeeld passende zorg die tegelijkertijd financieel beheersbaar is. Of het bouwen van woningen die aan de behoefte van de stad, aan onze grootstedelijke ambities en aan duurzaamheidseisen voldoen.
Die samenhang zoeken we ook in het voorzieningenniveau. Immers, als we werken aan meer bouwen, passende zorg en meer werk, dan hebben we daarvoor extra voorzieningen voor onze inwoners nodig. Zodat het wonen in al die nieuwe huizen voor iedereen aantrekkelijk blijft, zodat de toegang tot passende zorg laagdrempelig en vindbaar is en zodat iedere Bredanaar naar vermogen kan werken, meedoen en een bijdrage leveren.

‘Werken loont’. Dat is ons uitgangspunt. We willen daarom meer inwoners aan het werk en minder in de bijstand. In 2019 moet de teller in de bijstand met 500 omlaag. Participatie staat ook centraal bij het terugdringen van het aantal inwoners dat leeft in armoede. Dat is en blijft maatwerk, waarvoor we in 2019 een nieuw beleidsplan voor armoede en schuldhulpverlening maken.

Zorg moet betaalbaar blijven. En beschikbaar. Daarom werken we structurele tekorten weg. En werken we met partners in de stad samen in het netwerk Zorg voor elkaar Breda. Door Zorg voor elkaar Breda centraal te (blijven) stellen in onze zorgaanpak, hebben we een belangrijke troef in handen, namelijk preventie. We gaan daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Daardoor kunnen we veel zorgkosten besparen omdat er andere (goedkopere) oplossingen geboden worden. En zorgen we er tevens voor dat het geld voor de zorg beschikbaar blijft voor passende zorg en ondersteuning wanneer dat echt nodig is. Snel, Adequaat, dichtbij en met de menselijke maat. Ook dat is Breda.

Hetzelfde geldt in de jeugdzorg. Er is meer grip nodig op de toegang, inzet en kosten van jeugdhulp om ieder kind die dat nodig heeft de juiste hulp te kunnen bieden. Ook hier is preventie het sleutelwoord. En betrekken we in 2019 de jongeren zelf voor een nieuw beleidskader Jeugd. Over onze jeugd. Maar dus vooral mét onze jeugd. We doen dit onder de noemer Kindvriendelijke stad.

Naast kindvriendelijke stad, is Breda ook een milieuvriendelijke, duurzame, stad. Met invloed op vele beleidsterreinen. Bijvoorbeeld gasloos bouwen bij wonen, meer groen bij stedelijke ontwikkeling, meer zonnepanelen en meer afvalscheiding. Allemaal gericht om de doelstelling een CO2-neutraal Breda in 2044 te behalen.

We kijken naar binnen. Maar, vooral ook naar buiten. En buitengewoon. Zo versterkt regionale samenwerking onze stad en de Bredase economie. Een goede economie vergt op zijn beurt een fantastische binnenstad. Daarom krijgt in 2019 ook de binnenstad prioriteit, maken we een nieuwe economische visie en een nieuwe detailhandelsnota. Daarnaast is er in 2019 aandacht voor bereikbaarheid van, naar en in de stad en voor de parkeerdruk in de wijken rondom de binnenstad. Over die binnenstad gesproken; die biedt een prachtig decor, is rijk aan historisch erfgoed en heeft enorme culturele en creatieve potentie. Daarom blijven we investeren in cultuur en erfgoed en maken we in 2019 een nieuw cultuur- erfgoedbeleid. Ook immaterieel erfgoed is en blijft belangrijk. 2019 is ook een bijzonder jaar omdat het dan 75 jaar geleden is dat Breda - en het zuiden van Nederland - bevrijd werd. Daar staan we bij stil. Opdat we niet vergeten en omdat we dankbaar zijn. En ook omdat ”het land dat sindsdien is opgebouwd, sterk is door onder meer de democratische waarden, vrijheid en rechtszekerheid. Maar ook door de zorg, het onderwijs en een dak boven het hoofd, " aldus Koning Willem-Alexander in zijn meest recente Troonrede.

Meer hijskranen in de stad. Dat is nodig om onze grootstedelijke ambities waar te maken.  In 4 jaar tijd bouwen we 6.000 woningen. Een ambitie die er niet om liegt. En waarvoor we moeten samenwerken én versnellen. De 124 hectare voormalige industriegebieden en militaire terreinen om te transformeren helpen ons daarbij. Samen met bouwen aan de randen van stad en dorpen. En bouwen in de hoogte. Wonen is meer dan een woning. Het behelst een leefbare, schone, hele en veilige wijk. Een Bredaas adagium waar we in 2019 extra geld voor vrij maken voor onze kwetsbare wijken. Want prettig leven kan alleen in een stad waar Bredanaars zich veilig voelen. Daarom werken we hard aan de aanpak van ondermijning, radicalisering en cybercrime. Tegelijkertijd bieden we zorg aan personen met verward gedrag en proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Naast het bouwen van woningen, bouwen we ook verder aan uitmuntend onderwijs. Dat komt tot uiting in de strategische onderwijsagenda die we samen met het onderwijsveld verder invulling geven. Met als topprioriteit in de onderwijsopgave de aanpak van laaggeletterdheid en de beheersing van de Nederlandse taal. Omdat taal de deuren opent om volop mee te doen in onze maatschappij en omdát het de kans op het vinden van een (betaalde) baan en op meedoen naar vermogen vergroot.

We kijken kritisch naar iedere euro die we uitgeven. Daarin zijn we transparant en daarover verantwoorden we ons. Wat er niet is, geven we ook niet uit. Maar, we investeren wel in onze stad om ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. We zetten de beschikbare middelen in waar nodig en met het hoogste rendement. Zodat Breda financieel gezond blijft en we de lastendruk voor onze inwoners zo laag mogelijk kunnen houden.  

Met deze begroting bouwen we zo letterlijk en figuurlijk aan een buitengewoon sterk en mooi Breda. Een Breda waar Bredanaars aan het roer staan waar dat kan. Als gemeentebestuur sturen we bij waar nodig en laten los waar dat kan. Door goed naar de stad te luisteren, door aanspreekbaar te zijn en door in heldere taal en eerlijk te communiceren, zoeken we steeds (liefst onwaarschijnlijke) verbinding(en) en creatieve en doorbrekende oplossingen. Samen maken we het ongewone gewoon. Dat doen we buiten de muren van het stadskantoor, buiten de gebaande paden en soms zelfs een beetje buiten de lijntjes. We benutten daarbij de kracht van de stad. Door te doen waar de stad behoefte aan heeft. Doen we dat wat we doen goed? Daar mag u ons op aanspreken: we doen het goed of we doen het niet. Keuzes die goed zijn voor Breda, met oog voor elkaar als de Bredase maat. Keuzes die onze stad nog mooier, veiliger en sterker maken. Helemaal wanneer die keuzes in samenhang worden gemaakt. Niet voor niets luidt onze stadsslogan: Breda brengt het samen.