begroting 2019

Financiële begroting

Overzicht totale baten en lasten

Overzicht totale baten en lasten

Voorgeschreven is om in de begroting een overzicht van baten en lasten op te nemen. Dit overzicht is hierna opgenomen. Onderdeel van dit overzicht vormen de incidentele lasten en baten. De weergave is hier gecomprimeerd. Een specificatie van de incidentele lasten en baten is afzonderlijk opgenomen. Waar nodig worden grote verschillen kort toegelicht. Op de programma's is uiteraard een verdere toelichting terug te vinden.

Bedragen x € 1.000

Totaal overzicht baten en

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

lasten per programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma

Vitaal en Sociaal Breda

328.144

136.480

322.229

125.197

320.805

126.138

316.461

125.572

283.215

91.593

281.335

91.094

Ondernemend Breda

60.895

10.943

72.573

18.566

70.324

17.375

65.082

9.540

62.347

5.487

61.518

5.175

Duurzaam wonen in Breda

59.079

58.233

47.114

34.897

45.033

37.481

47.526

36.846

36.549

25.472

35.030

21.212

Basis op orde in Breda

140.093

80.944

128.998

71.378

134.455

71.766

135.275

71.394

136.284

71.667

137.352

72.577

Totaal programma

588.211

286.600

570.914

250.039

570.616

252.760

564.343

243.352

518.395

194.219

515.235

190.059

301.611

320.875

317.856

320.991

324.176

325.177

Overhead

65.021

7.420

60.115

5.089

60.061

5.456

60.006

5.456

59.187

5.456

59.079

5.456

Bedrijfsvoering

63

4

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

Algemene uitkeringen

0

310.828

0

321.522

0

331.084

0

339.677

0

346.522

0

353.866

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

4

35.325

485

35.446

485

36.050

485

36.749

485

37.461

485

38.212

Onvoorzien

0

0

1.400

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

6.932

1.096

4.405

0

2.597

0

5.600

0

9.066

0

12.954

0

Saldo van de financieringsfunctie

-6.728

7.064

1.411

5.940

383

6.364

391

6.196

220

6.016

234

5.619

Dividend

0

437

0

668

0

723

0

668

0

668

0

668

Vennootschapsbelasting

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma's (incl algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)

653.504

648.774

639.088

618.704

635.150

632.437

631.833

632.098

588.360

590.342

588.993

593.879

4.729

20.383

2.713

-265

-1.981

-4.886

Mutaties reserves

8.012

20.797

16.156

36.540

7.713

10.426

5.593

5.328

4.783

2.802

6.858

1.972

Incidentele baten en lasten

85.433

111.763

57.154

10.303

2.272

6.428

5.815

5.068

7.225

6.370

6.960

40

Structureel bgr. saldo

576.083

557.808

611.929

648.780

638.954

634.798

631.511

632.258

587.318

588.173

588.891

595.811

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Uitgangspunt voor de ramingen in deze begroting vormt de jaarschijf 2019 van de voorgaande begroting aangevuld met nieuwe besluitvorming en de uitgangspunten uit het bestuursakkoord. Nieuw te nemen besluiten/nieuwe besluitvorming is hierin niet meegenomen. Voor specifieke onderdelen is in het onderdeel grondslagen van de begroting specifiek aangegeven hoe de ramingen opgebouwd zijn.