begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In dit onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie wordt het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. De stand van deze reserves en voorzieningen is gebaseerd op afgeronde besluitvorming. De keuzes en actualiseringen uit deze begroting zijn daarom ook niet verwerkt in deze gegevens waardoor ze afwijken t.o.v. de gegevens zoals deze opgenomen zijn bij het onderdeel ambities
Dit is tevens van toepassing op de overzichten van reserves en voorzieningen op de programma's.

(Bedragen x € 1.000)

Reserves

31 december 2018

Bij

Af

Resultaat Bestemming

31 december 2019

Algemene reserve

96.529

4.008

5.010

95.527

Exploitatiereserve

3.370

225

1.608

1.987

Begrotingsbeeld

1.839

31

557

1.312

Investeringsreserve

33.237

650

1.560

32.327

Parkeerbedrijf reserve

972

0

100

872

Parkeerfonds

545

0

0

545

Wijkontwikkeling

366

0

0

366

Reserve Toeristenbelasting

0

0

0

0

Bodemfonds

2.675

735

491

2.918

Klimaatfonds

228

264

650

-158

Reserve investeringen sportverenigingen

0

1.800

450

1.350

Totaal Reserves

139.759

7.713

10.426

137.046

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31 december 2018

Bij

Af

Vrijval

31 december 2019

Centrale personeelsvoorziening

910

0

468

442

Voorziening wet AppA

7.894

250

900

7.244

Onderhoud parkeerbedrijf

2.425

826

587

2.663

Onderhoud Bedrijfsvoering

754

1.410

2.143

21

Onderhoud gebouwen Sport

5.555

2.701

4.164

4.092

Onderhoud welzijnsgebouwen

-331

501

543

-373

Brede Scholen

338

584

447

476

Onderhoud cultuur

1.858

672

835

1.696

Rendabel overig

1.640

2.252

889

3.003

Rat Verlegh Stadion

157

0

23

134

Overige gebouwen

1.039

0

419

620

Huisvesting Slingerweg/AVS

579

141

164

556

Planmatig onderhoud VO

2.201

0

682

1.519

ECO-Cultuur

0

0

0

0

Vrz openbare ruimte onderhoud

1.216

7.103

7.729

590

Mobiliteit

376

900

1.143

133

Verlieslatende contracten

352

0

0

352

Achterstallig onderhoud verhardingen

5.826

0

3.010

2.816

Voorziening afvalservice

0

0

0

0

Voorziening riolering

0

0

0

0

Totaal Voorzieningen

32.790

17.339

24.146

25.983